Aktualności

Instytut Geologii UAM w Poznaniu

 zachęca do udziału

w utworzonych w 2018 roku II-semestralnych studiach podyplomowych

 GEOLOGIA W PRAKTYCE
I ADMINISTRACJI

Adresatem naszej oferty są przede wszystkim:

  • pracownicy firm i przedsiębiorstw zajmujących się problematyką geologiczną;
  • osoby zatrudnione w administracji samorządowej i rządowej, w których kompetencji znajdują się zagadnienia dotyczące środowiska geologicznego i jego ochrony;
  • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie geologii stosowanej.

Absolwent podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji”, zdobywa podstawy wiedzy geologicznej w ujęciu praktycznym.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywna ocena z pisemnego egzaminu dyplomowego.

Świadectwo ukończenia podyplomowych studiów „Geologia w praktyce i administracji” umożliwia staranie się o uprawnienia geologiczne osobom, które spełniają wymogi zawarte w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.

 

Z  A P  R  A S  Z  A M  Y

posiadamy 18-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych z geologii