Badania naukowe na Wydziale Studiów Edukacyjnych

 1. Zakład Badań Środowisk Wychowawczych

  • Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej
  • Zagrożenia obyczajowe współczesnych dziewcząt i kobiet
  • Macierzyństwo kobiet w sytuacji zdrowienia z uzależnienia alkoholowego
  • Młodzież studiująca w krajach Unii Europejskiej wobec problemu stabilizacji życiowej
  • Wzory stabilizacji życiowej w relacjach młodzieży studiującej
  • Socjalizacja studentów koszalińskiego ośrodka akademickiego
  • Opiekuńczo-socjalizacyjne funkcjonowanie Domu Matki i Dziecka w Krzywańcu
  • Socjalizacja młodzieży w środowisku i sytuacji służby wojskowej
  • Socjalizacja zdrowotna młodzieży gimnazjalnej
 2. Zakład Dydaktyki Ogólnej

  • Psychologiczne aspekty procesu uczenia się
  • Rola zadań domowych w kształtowaniu wiadomości, umiejętności i nawyków uczniów
  • Edukacyjne aspekty globalizacji, transformacji oraz integracji europejskiej
  • Trudności i niepowodzenia szkolne uczniów
  • Funkcjonowanie ucznia zdolnego w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
  • Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z syndromem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w środowisku edukacyjnym

 3. Zakład Edukacji Dziecka

  • Założenia a rzeczywistość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - założenia a realizacja
  • Osamotnienie dziecka w wieku przedszkolnym
  • Blog internetowy jako jedna z form komunikacji językowej w nowej rzeczywistości kulturowej. 
  • Świat przedszkolny i wczesnoszkolny w opiniach dzieci;
  • Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym;
  • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka jako warunek jego efektywnego funkcjonowania w grupie przedszkolnej;
 4. Zakład Historii Wychowania

  • Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce, metodologia i twórcy historii wychowania
  • Dzieciństwo w pamiętnikach  staropolskich
  • Rozwój szkolnictwa średniego w Polsce w latach 1945-1989
  • Harcerstwo polskie po 1945 r.
  • Średniowieczne ustawodawstwo  szkolne
  • Dzieje pracy socjalnej 
  • Problematyka czasopism kobiecych w dwudziestoleciu międzywojennym
  • Badania regionalne w polskiej historii wychowania
  • Zabawy i zabawki dziecięce w dziejach Polski
  • Idee edukacyjne i działalność oświatowa  polskich stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych (w XX w.)
  • Dzieje wychowania w Wielkopolsce XVI-XVIII w.
  • Dzieje Akademii Lubrańskiego w XVII i XVIII w.
  • Ewolucja roli społecznej mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie
  • Inwentaryzacja szkół wielkopolskich (do 1939 r.)
 5. Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Personalnego

  • Planowanie kariery zawodowe poprzez indywidualne strategie edukacyjne
  • Doradztwo zawodowe w polityce oświatowej
  • Polityka oświatowa w powiecie poznańskim
  • Polityka oświatowa wobec problemu wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli
  • Kompetencje wielokulturowe w doradztwie zawodowym i kształceniu ustawicznym
  • Zarządzanie kompetencjami w firmach
  • Zarządzanie talentami w praktyce wielkopolskich firm
  • Determinanty polityki szkoleniowej w organizacjach
  • Kompetencje i kwalifikacje doradców zawodowych
  • Wolontariat jako istotny element planowania kariery zawodowej na współczesnym rynku pracy
  • Kompetencje kadr kierowniczych - w dążeniu do doskonałości nowoczesnego HRM
  • Trendy szkoleniowe w Polsce- stan obecnych i perspektywy na przyszłość
  • Systemy motywacyjne i szkoleniowe w organizacjach publicznych i prywatnych
  • Zmiana stosunków pracy w polskich organizacjach
  • Kariera Trenera

 6. Zakład Oświaty Dorosłych

  • Edukacja dorosłych w zarysie
  • Lekarz jako nauczyciel pacjenta 
  • Wychowanie do zdrowego stylu życia w rodzinie wielopokoleniowej "Od juniora do seniora"  
  • Zachowania żywieniowe a występowanie nadwagi i otyłości wśród uczniów poznańskich liceów
  • Pomiędzy młodością a starością - profilaktyka starzenia się i starości
  • Młodzież u progu dorosłości i jej styl życia  
  • Wizerunek człowieka starszego i starości z perspektywy młodzieży wkraczającej w dorosłość - rola szkoły w jego kształtowaniu 
  • Funkcje studiów niestacjonarnych i podyplomowych w życiu ludzi dorosłych - diagnoza stanu

 7. Zakład Metodologii Pedagogiki

  • Nauczyciel kreatywny i jego edukacja w zmieniającym się społeczeństwie
  • Filozofia edukacji w poglądach Karola Wojtyły i Zygmunta Baumana
  • Konstruowanie i weryfikacja programów edukacji interaktywnej on-line
  • Konstruowanie programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój poczucia sensu ludzkiej egzystencji w procesie całożyciowej edukacji
  • Ocena procesu kształcenia
  • Prowadzenie jako podstawa pedagogiki ogólnej

 8. Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży

  • Doktoranci - w drodze do akademickiej kariery
  • Duma narodowa, wstyd, fobie narodowe w opinii gimnazjalistów, licealistów i studentów
  • Społeczno-środowiskowe uwarunkowania przedmiotowego traktowania seksu przez młodzież
  • Wyzwania integracji. Młodzież krajów postkomunistycznych Polski i Czech w integracji europejskiej
  • Młodzież - poczucie sprawstwa w społeczeństwie
  • Jednostka, społeczeństwo, edukacja we współczesnym świecie
  • Dyskursy o człowieku ponowoczesności
  • Młodzież w kulturze globalnej;
  • Młodzież w zmieniającym się świecie - szanse i zagrożenia;

 9. Zakład Pedagogiki Porównawczej

  • Rekonstrukcje pamięci zbiorowej i indywidualnej - edukacja wobec problemów Zagłady.
  • Projekty edukacyjne w placówkach muzealnych na przykładzie Muzeum w Żabikowie i Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie
  • Strategia reform oświatowych w świecie
  • Kształtowanie kapitału społecznego w szkole
  • Holocaust a edukacja 
  • Azja-Europa: migracje idei od XVIII wieku od czasów współczesnych 
  • Wychowanie obywatelskie e szkolnictwie obowiązkowym w Holandii
  • Edukacja polityczna w szkolnictwie obowiązkowym Niemiec
  • Pokolenie młodzieży a konstrukcje sukcesu życiowego

 10. Zakład Pedagogiki Społecznej

  • Traktat o pedagogice społecznej;
  • Dziecko i jego środowisko życia. Pedagogiczne i psychospołeczne wymiary współczesnego dzieciństwa;
  • Wspomaganie dziecka jako sens działań profilaktyczno-kompensacyjnych;
  • Praca socjalna z rodziną dziecka zagrożonego w rozwoju społecznym;
  • Kwestia poszanowania praw dziecka;
  • Nadzieje dramaty egzystencjalne ludzi starych a środowisko życia;
  • Wsparcie i wspomaganie społeczne u schyłku życia;
  • Pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starych w Polsce;
  • Społeczno-środowiskowe uwarunkowania marginalizacji osób starych;
  • III Rzeczpospolita wobec problemu egalitaryzmu oświatowego;
  • Wspomaganie rozwoju młodzieńczego życia;
  • Praca  socjalna jasko wyrównywanie szans życiowych młodzieży;
  • Wartość wykształcenia w opinii współczesnej młodzieży;
  • Społeczna przestrzeń socjalizacji dzieci w średnim mieście;
  • Szkice dziecka, dzieciństwa i losu w średnim mieście;
  • Praca socjalna z rodziną w Środowisku lokalnym;
  • Starość jako zadanie i problem  egzystencjalny;
  • Wyzwanie egzystencjalne u schyłku życia;
  • Pedagogiczne aspekty opieki paliatywnej;
  • Zmarginalizowana starość - przyczyny zjawiska i możliwości przeciwdziałania;

 11. Zakład Pedagogiki Specjalnej

  • Indywidualne i społeczne kryteria/ wymiary życiowych osób z niepełnosprawnością
  • Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualna w polskim systemie edukacyjnym
  • Rozumienie etapów życia przez osoby z umiarkowaną i znaczna niepełnosprawnością  intelektualną 
  • Problemy programowania w terapii indywidualnej dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
  • Zagadnienia logopedii wieku podeszłego
  • Standaryzacja skali  Bayley'a
  • Doświadczanie relacji z rówieśnikami przez młodzież z zespołem Aspergera;  
  • Funkcjonowanie społeczne kobiet z zespołem Turnera;  
  • Rola wsparcia społecznego rodziców w rozwoju i wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  • Wykorzystanie metody Reuvena Feursteina w pracy z dziećmi z lekką niepełnosprawnością intelektualną  

 12. Zakład Pedagogiki Szkolnej

  • Erozja kapitału społecznego w szkołach różnego szczebla w kulturze nieufności;
  • Przepływ międzypokoleniowy. Z perspektywy doświadczeń studentów UAM (2003-2010);
  • Uczestnictwo w dyskursie szkolnym i uniwersyteckim a zasoby kapitału społecznego studentów;
  • Życie codzienne w szkole z perspektywy jego uczestników;
  • Ocena z zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów;
  • Syndrom konsumpcjonizmu. Weryfikacja koncepcji Z. Baumana na przykładzie studentów UAM;
 13. Zakład Pedeutologii

  • Warunki pracy nauczycieli;
  • Osobista wiedza praktyczna nauczycieli;
  • Źródła lęków wśród nauczycieli;
  • Pożądane i realizowane kompetencje nauczyciela w nauczaniu na odległość  przez Internet;
  • Edukacja integracyjna w doświadczeniach i opiniach nauczycieli oraz rodziców;
  • Projekt naukowo-badawczy EuSTD - (Socrates Comenius 2.1);

 14. Zakład Penitencjarystyki

  • Środki probacyjne a systemy penitencjarne w aspekcie porównawczym polsko-francuskim;
  • Praca jako środek resocjalizacji penitencjarnej ;
  • Problem readaptacji i reintegracji społecznej jednostek niedostosowanych społecznie w perspektywie zagrożenia recydywą;
  • Dozory kuratorów sądowych nad osobami zagrożonymi ekskluzją  społeczną;

 15. Zakład Podstaw Wychowania i Opieki

  • Komunikacja w rodzinach dotkniętych kryzysem;
  • Uczestnictwo rodziców w procesach edukacyjnych dzieci;
  • Wychowanie i opieka nad małym dzieckiem we współczesnej rodzinie;
  • Wsparcie społeczne w radzeniu sobie przez młodzież z trudnościami;
  • Ojcostwo w poglądach i planach życiowych młodych mężczyzn;
  • Rola matki w życiu współczesnych kobiet;
  • Jakość życia osób w podeszłym wieku i jej biograficzne uwarunkowania;

 16. Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej

  • Edukacja w perspektywie teorii gier i zbiorów;
  • Problemy nierówności społecznej kobiet i mężczyzn;
  • Metody badania potrzeb edukacyjnych osób dorosłych i planowanie strategii ich rozwoju w przedsiębiorstwach;
  • Jakość życia osób niepełnosprawnych;
  • Bariery, kariery, wybory. Edukacyjne dylematy współczesności;
  • Uspołecznienie oświaty w środowiskach lokalnych;
  • Funkcje społeczno-oświatowe Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w II Rzeczypospolitej;
  • Uwarunkowania edukacji dorosłych;

 17. Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii

  • Problemy osobiste a zdrowie psychiczne współczesnych Polaków
  • Seksualność człowieka w aspekcie rozwojowym
  • Konstruowanie i ewaluacja celów edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży szkolnej;
 18. Zakład Psychopatologii Dziecka

  • Efektywność nauczających interakcji między dziećmi sprawnymi a dziećmi sprawnymi a dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną;
  • Rysowanie i poznanie. Pojęciowa reprezentacja świata u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
  • Ocena poziomu percepcji słuchowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
  • Samodzielność małych dzieci z niepełnosprawnością ruchową;
  • Psychologiczna sytuacja dzieci z otyłością prostą w grupie rówieśniczej;
  • Umiejętności społeczne dzieci z autyzmem a stosowane metody terapii;
  • Wpływ Metody Videotreningu Komunikacji na kompetencje wychowawcze rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju;
 19. Zakład Resocjalizacji

  • Społeczność lokalna wielkiego miasta wobec zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży
  • Resocjalizacja na terenie zakładu karnego
  • Mechanizmy i warunki readaptacji społecznej byłych więźniów
  • Polityka kryminalna a proces resocjalizacji
  • Ład społeczny zakładu karnego
  • System programowego oddziaływania jako forma aktywnej resocjalizacji;
  • Wychowawca więzienny i jego zadania w procesie resocjalizacji skazanych;
  • Readaptacja społeczna jednostek niedostosowanych społecznie;
  • Wpływ najbliższego otoczenia nieletniego na stopień jego przystosowania społecznego;

 20. Zakład Socjologii Edukacji

  • Społeczne i stratyfikacyjne funkcje edukacji
  • Reformy edukacji  w wybranych krajach (Holandia, USA)
  • Kultura popularna i sukces życiowy - rekonstrukcje płci i tożsamości społecznej;  
  • Przemiany społecznych funkcji uniwersytetów;
  • Współczesne edukacyjne i kulturowe alternatywy;
  • Edukacyjne dylematy współczesności. Bariery, kariery, wybory.
  • Metody badania potrzeb edukacyjnych menedżerów  i planowanie strategii ich rozwoju w przedsiębiorstwach
  • Egalitaryzacja społeczna a współczesne wyzwania edukacyjne;
  • Wpływ kultury popularnej na tożsamość młodego pokolenia;
  • Współczesne edukacyjne i kulturowe alternatywy;
  • Kultura masowa a kryzys tożsamości;

 21. Zakład Technologii Kształcenia

  • Funkcje mediów we wspomaganiu edukacji szkolnej i procesu samokształcenia;
  • Zainteresowanie, wiedza i świadomość procesów uczenia się: nauczycieli, studentów i uczniów;
  • Kultura masowa a kryzys tożsamości;
  • Sprzęt cyfrowy w realizacji telewizyjnych programów edukacyjnych. Amatorskie produkcje telewizyjne i ich wykorzystywanie;
  • Multimedia a indywidualizacja procesu kształcenia;
  • E-learning oraz telepraca we wspomaganiu funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością ruchową;
  • Konwergencja mediów w edukacji  i wychowaniu;
  • Operacjonalizacja w dystansowych badaniach Kultury medialnej;
  • Rola muzyki w edukacyjnych komunikatach multimedialnych

 22. Zakład Teoretycznych Podstaw Edukacji

  • Społeczne funkcjonowanie dziecka w szkole
  • Szkolna rzeczywistość dziecka w edukacji elementarne
  • Dziecko na progu edukacji przedmiotowej
  • Kompetencje metodyczne nauczyciela małego dziecka
  • Strategie motywowania dzieci w młodszym wieku szkolnym
  • Dziecko z zaburzeniami uczenia się w szkole powszechnej. Strategie terapeutyczne - założenia a rzeczywistość.
  • Kompetencje komunikacyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym
  • Style poznawcze a typ przywiązania - badanie dzieci z klas 1-3

 23. Pracownia Edukacji Ekologicznej

  • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju fizycznego człowieka;
  • Idea zrównoważonego rozwoju w polskim systemie edukacyjnym i rozwoju regionalnym
  • Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami w kontekście sektorowej polityki regionalnej;
  • Świadomość ekologiczna w Wielkopolsce w kontekście sektorowej polityki regionalnej;
  • Zastosowanie metody projektu edukacyjnego w edukacji ekologicznej i przyrodniczej;
  • Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce edukacyjnej 
  • Style nauczania stosowane przez nauczycieli przyrody
  • Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji szkolnej i kształceniu nauczycieli
  • Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach specjalnych
  • Złożoność pojęcia ekologii społecznej w literaturze polskiej i zagranicznej 
  • Świadomość ekologiczna w kontekście sektorowej polityki regionalnej (Polska, a np. Niemcy) 
  • Zastosowanie metody projektu edukacyjnego w edukacji ekologicznej i przyrodniczej

 24. Pracownia Edukacyjnych Zastosowań Informatyki

  • Sieć globalna jako środowisko uczenia się;
  • Algorytmy uczenia się i nauczania w edukacji zdalnej;
  • Optymalizacja kształcenia z wykorzystaniem TI (technologii informacyjnych) w obszarach: pedagogika, języki obce, matematyka, muzyka, wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane
  • TI: programy użytkowe, dydaktyczne i Internet

 25. Pracownia Muzyczna

  • Głos jako narzędzie pracy nauczyciela;
  • Artetrapeutyczne formy wspomagania rozwoju dziecka;
  • Formy ekspresji muzycznej dziecka;
  • Miejsce muzyki w edukacji artystycznej dzieci;  
  • Kompetencje nauczycieli klas 1 - 3 w zakresie integracji muzyki z obszarami edukacyjnymi przewidzianymi w programach edukacji wczesnoszkolnej;

 26. Pracownia Plastyczna

  • Społeczny i edukacyjny kontekst twórczości plastycznej dziecka wczesnoszkolnego;
  • Rozwój zdolności kreacyjnych i autokreacyjnych studentów poprzez sztukę i działania społeczne;
  • Sztuka jako obszar edukacji kreatywnej;
  • Arteterapia i jej pedagogiczny aspekt w nauczaniu  początkowym;

 27. Pracownia Poradnictwa Społecznego

  • Instytucjonalne i nieformalne wspieranie człowieka w realizacji zadań rozwojowych i życiowych;
  • Wsparcie społeczne w cyklu życia zawodowego człowieka;
  • Małżeństwo i rodzina jako grupy wsparcia - psychospołeczne uwarunkowania  
  • Wsparcie młodzieży w realizacji zadań życiowych związanych z planowaniem drogi edukacyjno-zawodowej. Rola doradcy zawodowego w systemie edukacji 
  • Społeczne problemy młodzieży szkolnej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej;
 28. Pracownia Gerontologii

  • Zadania rozwojowe dorosłości służące starości;
  • Wizerunek człowieka starszego i starości z perspektywy młodzieży wkraczającej w dorosłość - rola szkoły w jego kształtowaniu - kwerendy, diagnoza stanu;
  • Instytucje wobec marginalizacji osób starszych;

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.