Badania naukowe na Wydziale Neofilologii

Instytut Filologii Angielskiej

 • językoznawstwo angielskie i ogólne, językoznawstwo porównawcze, literaturoznawstwo, historia języka angielskiego, kultura krajów angielskiego obszaru językowego lub translatoryka
 • ekologiczne podejście do badań nad językami naturalnymi, lingwistyka literacka, tłumaczenie multimedialne dla osób niesłyszących lub wykorzystanie komputerów w nauczaniu języka angielskiego
 • język niderlandzki, afrikaans i języki celtyckie
 • badania nad pourazowymi zaburzeniami mowy lub nad paleografią średniowiecznych manuskryptów angielskich.

Instytut Filologii Germańskiej

badania w zakresie:
 • historii literatury niemieckiej,
 • literatury i kultury austriackiej XIX/XX w.,
 • literaturoznawstwa porównawczego,
 • recepcji literatury niemieckiej w Polsce, 
 • polsko-niemieckich stosunków literackich, 
 • kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego, 
 • teorii i praktyki nauczania języka niemieckiego (ze wsparciem komputerowym), językoznawstwa germańskiego, 
 • leksykologii, 
 • leksykografii, 
 • językoznawstwa kontrastywnego, 
 • gramatyki opisowej języka niemieckiego oraz teorii przekładu literackiego,
 • teorii dydaktyki literatury niemieckiej i mediów oraz translatoryką


Instytut Filologii Romańskiej

badania dotyczące

 • językoznawstwa i literaturoznawstwa romańskiego,
 • językoznawstwa stosowanego
 • międzynarodowe programy studiów nad frazeologią, fonetyką, składnią i morfologią języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i rumuńskiego
 • związki literackie polsko-francuskie,
 • problematyka literatur pogranicza i transgresji kultur, 
 • piśmiennictwo dydaktyczne i autobiograficzne


Instytut Filologii Rosyjskiej

badania językoznawcze i literaturoznawcze

Instytut Językoznawstwa:

 • metody badawcze wykorzystują aksjomatyzację teorii lingwistycznych, fonetykę i fonologię porównawczą, metodologię lingwistyki, analizę logicznych aspektów komunikacji społecznej, komputerowe przetwarzania języka naturalnego oraz technologię mowy
 • techniki współczesnego komunikowania się, 
 • tłumaczenie symultaniczne,
 • komunikację wielomodalną


Instytut Lingwistyki Stosowanej

Podstawą jej działalności są badania:

 • językoznawcze,
 • glottodydaktyczne, 
 • translatoryczne,
 • kulturoznawcze

Instytut realizuje m.in. następujące zadania badawcze:

 • teoretyczne i praktyczne aspekty uczenia i nauczania języka;
 • nabywanie mowy, 
 • uczenie się pierwszego i kolejnych języków obcych, 
 • nauczanie w klasach bilingwalnych, 
 • nauczanie języków specjalistycznych,
 • relacje między językiem a kulturą w aspekcie nauczania i uczenia się,
 • komunikacja interkulturowa i intersemiotyczna,
 • microteaching w kształceniu nauczycieli języków obcych,
 • wszelkiego rodzaju badania nad przekładem językowym i warsztatem pracy tłumacza
 • zastosowanie wyników analiz studiów kontrastywnych niemiecko-polskich-angielskich w translatoryce, leksykografii i opisie gramatycznym,
 • budowa i funkcja tekstu użytkowego,
 • badania interlingwy, czyli międzynarodowych języków skonstruowanych takich jak esperanto


Katedra Studiów Azjatyckich

realizuje badania, których zakres obejmuje:

 • języki, literaturę i historię Japonii,
 • klasyczny teatr japoński, 
 • języki Chin, 
 • języki i kultury Azji Środkowej, 
 • literaturę, 
 • filozofię, 
 • religie i kulturę indyjską, 
 • badania mniejszościowe i politykę językową
 • organizacje międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, 
 • wzrost znaczenia Azji dla polityki światowej i współczesne problemy polityki i bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie
 • udział w opracowywaniu słownika polsko-chińskiego we współpracy z Instytutem Konfucjusza, 
 • projekt badawczy słownika kognitywnego pism piktograficznych w Chinach i systemów języków pisanych Chin


Katedra Skandynawistyki

prowadzi bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym badania w dziedzinach takich jak:

 • językoznawstwo skandynawskie i ogólne,
 • literatury skandynawskie, 
 • historia i kultura krajów skandynawskich


Katedra Ekokomunikacji

 • transkulturowy wymiar komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • transkulturowy wymiar kontaktów językowych na przykładzie wspólnot językowo-kulturowych polskiego i angielskiego obszaru kulturowego, 
 • jakość komunikacyjna przestrzeni publicznej, 
 • udział badań nad jakością komunikacyjną przestrzeni publicznej w kształtowaniu nowego globalnego porządku komunikacyjnego, 
 • ochrona języków naturalnych,
 • teoria i praktyka wizerunku.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.