Kształcenie

Proces kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowany jest na 16 wydziałach, obejmując swym zasięgiem najważniejsze dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, a także te związane ze sztuką. Studia prowadzone są w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, na trzech poziomach: I-ego, II-ego i III-ego stopnia.


Strategia Rozwoju UAM na lata 2009-2019

zakłada, że w przypadku studiów pierwszego stopnia UAM dążyć będzie do jak największego otwarcia na wszystkich, którzy chcą studiować, postrzegając studia jako klucz do osobistego rozwoju i do sukcesu zawodowego. Natomiast w przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podnosić wymagania stawiane kandydatom na studia.

Troska o najwyższą jakość procesu dydaktycznego jest fundamentalnym zadaniem UAM. Uniwersytet dba o jakość kształcenia poprzez wierność zasadzie jedności badań i kształcenia oraz stałe uatrakcyjnianie i modernizację oferty dydaktycznej w celu zapewnienia studentom i absolwentom kompetencji potrzebnych na wymagającym rynku pracy.

Nadzór nad procesem kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sprawuje prorektor ds. kształcenia
prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk wraz prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – prorektor ds. studenckich oraz prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Dział Nauczania

Wszelkiej pomocy w sprawach organizacyjnych studentom oraz pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu udziela Dział Nauczania, który stanowi pion administracyjny kształcenia na UAM.

Informacje dotyczące jednostek organizacyjnych, opisy efektów kształcenia możliwych do uzyskania na kierunkach/specjalnościach oraz przedmiotach, a także zasad punktacji ECTS i liczby punktów przypisanych poszczególnym przedmiotom można znaleźć w Katalogu ECTS, i na uczelnianej stronie USOSweb.

Studenci i absolwenci zainteresowani formułą uczenia się przez całe życie mogą korzystać z licznych form kształcenia, jakie oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród nich są:

  • Studia podyplomowe umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

  • miejsce edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia). To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań.


  • Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH), dające okazję łączenia różnych specjalności humanistycznych

  • Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE), dzięki któremu studenci mogą uczęszczać na zajęcia prowadzone w językach obcych

  • Programy MOST i LLP Erasmus, ułatwiające mobilność studentów naszej uczelni zarówno w kraju, jak i za granicą

  • Centrum Studiów Otwartych, oferujące mieszkańcom Wielkopolski możliwość udziału w życiu akademickim i uczestnictwa w wykładach z różnych dziedzin nauki

  • powiązany z UAM Uniwersytet Trzeciego Wieku, dający możliwość kształcenia i rozwoju bez ograniczeń wiekowych

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza działają Parlament Studentów i Parlament Doktorantów. Ponadto, z inicjatywy studentów, powstało na UAM Stowarzyszenie Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra”.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.