PO KL dla nauki

kl

Spośród X Priorytetów i wielu działań PO KL część z nich jest szczególnie istotna dla uczelni wyższych. Są to:

Priorytet II

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących


1.1. DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

1.1.1. Poddziałanie: 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Typ realizowanych projektów:

 • ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowanie w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm (min. 2 województwa)
 • ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw (min. 5 województw)
 • studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • przedsiębiorcy
 • pracownicy przedsiębiorstw (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilno-prawnej).

Obszar wdrażania projektu:
Polska - całykraj

Alokacja dla Poddziałania 2.1.1. ogółem na lata 2007 - 2013:
400 000 000 euro

Alokacja dla Działania 2.1. ogółem na lata 2007 - 2013:
504 224 045 euro

Instytucja pośrednicząca (odpowiedzialna za nabór, wybór oraz ocenę projektów a także za wydanie ostatecznych decyzji w sprawie dofinansowania)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 022/ 432 89 91, 89 92, 89 93
faks: 022/432 86 20, 84 04
www.parp.gov.pl


Priorytet III

Wysoka jakość systemu oświaty

Celem priorytetu jest podwyższenie jakości i efektywności kształcenia w systemie oświaty odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

Projekty:

 • Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, efektywności kształcenia oraz dostosowania jego zakresu do potrzeb rynku pracy.
 • Zbieranie i analiza danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m.in. poprzez System Informacji Oświatowej.
 • Modernizacja procesu kształcenia w m.in. poprzez doskonalenie podstaw programowych i stworzenie warunków do realizacji kształcenia na odległość.
 • Rozwój i modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych.
 • Rozwój systemu i modelu kształcenia przez całe życie.
 • Dostosowanie kształcenia do wymogów rynku pracy i nowoczesnej gospodarki poprzez:
  • ukierunkowanie kształcenia na podnoszenie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i technicznych,
  • wprowadzenie programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości,
  • opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji, 
  • rozwój systemu doradztwa edukacyjno - zawodowego.
 • Rozwój i modernizację systemu kształcenia i doskonalenia kadr oświaty poprzez:
  • modernizację istniejących oraz opracowanie nowych form kształcenia nauczycieli (w tym również kształcenia praktycznego),
  • wsparcie systemu akredytacji placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
  • zapewnienie warunków organizacyjnych do doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach.
 • Ogólnopolskie programy wyrównywania szans i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i słuchaczy realizowane poprzez:
  • diagnozowanie barier utrudniających dostęp do edukacji poszczególnych grup społecznych,
  • zapobieganie przedwczesnemu wypadaniu z systemu szkolnictwa i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (m.in. poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze),
  • realizację przedsięwzięć edukacyjnych wykraczających poza standardowe programy nauczania (również w formie zajęć pozaszkolnych),
  • wzmocnienie w procesie nauczania znaczenia kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i rynku pracy (w szczególności: nauki przyrodniczo - matematyczne i techniczne, umiejętności lingwistyczne i ICT, przedsiębiorczość).

Podziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Typy projektów:

 • przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela
 • uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

Typ beneficjentów:
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (m.in):

 • szkoły i placówki oświatowe
 • administracja oświatowa
 • organy prowadzące szkoły i placówki
 • kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Instytucja pośrednicząca:
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania
Departament Funduszy Strukturalnych
Aleja Szucha 25
00-918 Warszawa
tel.: 022/347 48 81
sekretariatdfs@men.gov.pl

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Typy realizowanych projektów:

 • opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości
 • ponadregionalne programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w szczególności w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych

Typ beneficjentów:
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (m.in):

 • szkoły i placówki oświatowe
 • uczelnie i jednostki naukowe
 • administracja oświatowa
 • organy prowadzące szkoły i placówki
 • kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 • dzieci i młodzież przebywające za granicą.

Instytucja pośrednicząca:
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania
Departament Funduszy Strukturalnych
Aleja Szucha 25
00-918 Warszawa
tel.: 022/347 48 81
sekretariatdfs@men.gov.pl

Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

Typ realizowanych operacji:

 • opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
 • publikacja specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych
 • opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Beneficjenci:
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (m.in.)

 • uczniowie
 • nauczyciele i doradcy zawodowi
 • instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 • szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące
 • kuratoria oświaty
 • Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
 • uczelnie i jednostki naukowe
 • administracja oświatowa
 • organy prowadzące szkoły i placówki
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instytucja pośrednicząca:
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania
Departament Funduszy Strukturalnych
Aleja Szucha 25
00-918 Warszawa
tel.: 022/347 48 81
sekretariatdfs@men.gov.pl

Priorytet IV

Szkolnictwo wyższe i nauka

Celem priorytetu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym i lepsze wykorzystanie potencjału szkolnictwa wyższego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Projekty:

 • Badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy.
 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym poprzez:
  • opracowanie modeli efektywnego zarządzania szkolnictwem wyższym,
  • opracowanie nowoczesnych programów nauczania w szkolnictwie wyższym odpowiadających wymogom gospodarki opartej na wiedzy (w tym również programów do kształcenia na odległość),
  • pracowanie standardów wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
 • Dostosowanie podaży absolwentów kierunków studiów wyższych do potrzeb wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez zamawianie kształcenia na kierunkach studiów wyższych o znaczeniu kluczowym dla gospodarki (nauki matematyczno - przyrodnicze i techniczne).
 • Realizacja programów rozwojowych uczelni, obejmujących m.in. rozszerzanie oferty i podnoszenie jakości kształcenia, wzmocnienie zdolności do zatrudnienia przyszłych absolwentów uczelni, współpracę uczelni z pracodawcami, jednostkami naukowymi oraz partnerami zagranicznymi, rozwój e-learningu jako formy kształcenia na poziomie wyższym oraz podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej w zakresie wynikającym z programu rozwoju uczelni.
 • Podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych oraz przedsięwzięcia wzmacniające znaczenie osiągnięć naukowych w procesie kształcenia.


Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Typy projektów:  

Programy rozwoju uczelni obejmujące m. in.:

 • przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich (tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
 • rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym)
 • opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy)
 • współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania
 • lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania
 • podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe)
 • organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie),
 • stypendia dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki
 • projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty  edukacyjnej uczelni wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowanych w ramach wsparcia systemowego w Poddziałaniu 4.1.3)

Beneficjenci:
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (m.in):

 • uczelnie (instytucje, kadra akademicka)
 • studenci, słuchacze, doktoranci oraz inne osoby biorące udział w kształceniu.

Instytucja pośrednicząca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Wdrożeń i Innowacji
ul. Hoża 20
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
www.nauka.gov.pl

Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.  

Typy projektów:  
Realizacja kształcenia zamawianego poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych poprzez realizację projektów obejmujących m. in.:  

 • tworzenie programów stypendialnych dla studentów kierunków zamawianych
 • tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów pierwszego roku kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach
 • wdrażanie nowych lub zmienionych programów (w tym programów kształcenia opracowanych w ramach Poddziałania 4.1.3)
 • inne formy działalności dydaktycznej określane przez uczelnię podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych.  

Typy beneficjentów:
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (m.in):

 • uczelnie realizujące kształcenie na kierunkach zamawianych
 • studenci kryteriów słuchacze podejmujący kształcenie na kierunkach zamawianych w ramach działania.

Instytucja pośrednicząca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Wdrożeń i Innowacji
ul. Hoża 20
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
www.nauka.gov.pl

Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki
w rozwoju gospodarczym

Celem działania jest podniesienie kompetencji kadr systemu B+R do poziomu zapewniającego efektywną współpracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych w gospodarce.

Typ projektów konkursowych:

 • projekty w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R (np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej)
 • projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R w zakresie wagi i zasad badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie
 • przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na  poziomie wyższym.

Beneficjenci
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących  działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupy docelowe, m.in.:

 • jednostki naukowe i ich pracownicy
 • podmioty współpracujące z podmiotami działającymi w sektorze B+R (np. przedsiębiorstwa, uczelnie) - w zakresie działań informacyjnych
 • studenci.  

Instytucja pośrednicząca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Wdrożeń i Innowacji
ul. Hoża 20
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
www.nauka.gov.pl


Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy


Typ realizowanych projektów:

 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie
 • organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy
 • realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie: 
 • wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania
 • upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna)
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe)
 • organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 • opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez: 
  • zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych
  • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy
  • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym
  • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu

Grupy docelowe:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:
 • osoby pozostające bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat
 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą
 • instytucje rynku pracy i ich pracownicy
 • podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym.

Instytucja pośrednicząca
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna  37
60-537 Poznań
tel.: 061/846 38 78
www.efs.wup.poznan.pl

Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Typ realizowanych projektów (m.in.):
prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).

Grupy docelowe:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
 • osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich
 • osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+),
 • młodzież w wieku 15 - 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym
 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy.

Instytucja pośrednicząca
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna  37
60-537 Poznań
tel.: 061/846 38 78
www.efs.wup.poznan.pl

Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.  

Typy projektów:

 • Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
 • Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).
 • Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowanie do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Grupy docelowe:

 • Przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno- prawnej)
 • Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczące w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy).

Instytucja pośrednicząca
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna  37
60-537 Poznań
tel.: 061/846 38 78
www.efs.wup.poznan.pl

Poddziałanie 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.


Typy projektów:

 • Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim.
 • Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym: szkoleń i poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pomocy w zmianie miejsca pracy, pomocy w znalezieniu nowej pracy, wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo, szkolenia przekwalifikujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności, szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa, badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowanie zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji.

Grupy docelowe:

 • Pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne
 • Osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • Partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe)
 • Osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa)
 • Samorządy gospodarcze i zawodowe
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Instytucje rynku pracy
 • Społeczność lokalna
 • Organizacje pozarządowe.

Instytucja pośrednicząca
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna  37
60-537 Poznań
tel.: 061/846 38 78
www.efs.wup.poznan.pl


Działanie 9.4.
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty


Typ realizowanych projektów:

 • studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć)
 • studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia
 • studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej
 • programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

Grupy docelowe:

 • nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu
 • kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących.

Instytucja pośrednicząca
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna  37
60-537 Poznań
tel.: 061/846 38 78
www.efs.wup.poznan.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.