Badania naukowe na Wydziale Nauk Społecznych

Instytut Filozofii:

 • Wypracowanie nowych sposobów filozoficznego ujmowania zjawisk wchodzących w zakres komunikacji społecznej i ustalenie podstaw metodologicznych dla tego typu analiz;
 • Syntetyczne ujęcie klasycznych i współczesnych stanowisk z zakresu filozofii jak również innych dyscyplin humanistycznych w ramach badań nad komunikacją;
 • Analiza społeczno-kulturowych determinant porozumienia;
 • Aplikacja teoretycznych ustaleń do rozwiązań problemów praktycznych, zwłaszcza w ramach aktywności dydaktycznej

Instytut Kulturoznawstwa:

 • Metodologiczne założenia badań nad kulturą
 • Kulturoznawcza i epistemologiczna analiza humanistycznej praktyki naukowej  
 • etodologiczne i filozoficzne założenia koncepcji relacji międzykulturowych 
 • Epistemologiczne podstawy badań procesu partycypacji kulturowej
 • Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej
 • Sztuka wobec świata życia codziennego 
 • Etyka gospodarcza jako etyka stosowana 
 • Pojęcie kultury gospodarczej i jego użyteczność w badaniach nad rozwojem ekonomicznym i społecznym 
 • Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania instytucjami kultury 
 • Techniczne media jako antropotechnika nieracjonalności 
 • Media a pamięć 
 • Techniczne zapośredniczenie komunikacji 
 • Sztuka i estetyka w kulturze ponowoczesnej 
 • Awangarda w Europie Środkowej 
 • Dyskurs artystyczny a rynek sztuki 
 • Interkulturowe założenia semiotyki 
 • Prawda jako kategoria filozoficzna, artystyczna i egzystencjalna 
 • Semiotyka a antropologia mitu, literatury i filmu 
 • Miasto w sztuce, sztuka miasta - analiza kulturowa przestrzeni miejskich 
 • Kultura miejska w perspektywie współczesnej filozofii kultury 
 • Architektura wobec historycznych i współczesnych form reprezentacji

Instytut Psychologii:

 • Problematyka dotycząca psychologicznych mechanizmów salutogenezy i patogenezy
 • Prace nad wybranymi problemami osobowości i diagnozy psychologicznej
 • Psychologia pracy
 • Funkcjonowania pracowników w organizacjach uczących się jak i zachowań produktywnych oraz bezdecyzyjności.  
 • Problemamy rozwoju człowieka we współczesności.
 • Badania nad środowiskiem wspomagającym rozwój i optymalizujących edukację na różnych poziomach i w odniesieniu do osób zarówno uzdolnionych jak i niepełnosprawnych
 • Psychologicznymi aspektami środowiska pracy i organizacji w dobie globalizacyjnych przemian i nowych wyzwań
 • Zjawiskiem przemocy w rodzinie wobec dzieci i ludzi starych oraz w szkole

Instytut Socjologii:

 1. Socjologia zdrowia - socjologia medycyny
  • Zjawisko medykalizacji społeczeństwa
  • Procesy jurydyzacji na przykładzie prawa regulującego funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i relacje lekarz - pacjent
  • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania systemu zabezpieczeń społecznych 
  • Profilaktyka zdrowotna - prozdrowotny styl życia 
  • Nowe techniki medyczne a prawa człowieka i uprawnienia obywatelskie

 2. Socjologia starości
  • Społeczne definicje starości
  • o  Społeczne wytwarzanie definicji i obrazów starości; starość jako kategoria społeczna versus starość jako kategoria demograficzna
  • Obrazy i medialne reprezentacje starości
  • Społeczne, polityczne, kulturowe i ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa
  • Aktywizacja ludzi starszych

 3. Społeczeństwo informacyjne
  • Nowe zjawiska społeczne związane z Internetem (wspólnoty wirtualne, nowe sieci informacyjne)
  • Społeczeństwo wiedzy
  • Nowe ruchy społeczne a nowe media 
  • Autonomia w warunkach społeczeństwa informacyjnego: niezależne media, ruchy na rzecz wolnego oprogramowania itp.
  • Pojęcie i konsekwencje cyfrowego podziału świata
  • Rynek pracy w warunkach rewolucji informatycznej

 4. Socjologia ciała
  • Przekształcalność ciała, cielesności
  • Ciało i zarządzanie cielesnością a tożsamość
  • Strategie społecznej autoprezentacji

 5. Ryzyko i niepewność społeczna
  • Stare i nowe czynniki ryzyka
  • Niepewność statusowa

 6. Socjologia przedmiotów. Jest to nowa i obiecująca subdyscyplina socjologii nawiązująca z jednej strony do klasycznej kategorii funkcjo-znaku R. Barthesa, z drugiej zaś strony - do wybranych nurtów i ujęć współczesnej socjologii i antropologii codzienności, które koncentrują się na materialnych aspektach funkcjonowania społeczeństwa oraz na procesach wytwarzania społecznego znaczenia i społecznej symboliki przedmiotów.
  • Socjologiczne monografie przedmiotów, miejsc
  • Socjologiczne odczytywanie zbieractwa, kolekcjonerstwa
  • Socjologia mody i stroju

 7. Socjologia turystyki
  • Społeczna mobilność w warunkach globalizacji
  • Ewolucja modeli uprawiania turystyki
  • Turystyka handlowa i przygraniczna

 8. Socjologia wizualna
  • Metody i techniki wizualne w badaniach socjologicznych
  • Strategie przemocy ikonicznej
  • Strategie społecznego oporu wobec przemocy ikonicznej i wobec ikonosfery dominującej
  • Teoria i praktyka filmu socjologicznego
  • Teoria i praktyka fotografii socjologicznej
  • Historia fotografii społecznej i socjologicznej

 9. Zaufanie społeczne - kapitał społeczny
  • Rola kapitału społecznego i zaufania społecznego w procesach stabilizowania i instytucjonalizacji obrotu gospodarczego
  • Kapitał społeczny i zaufanie społeczne jako czynniki organicznego wzrostu przedsiębiorstw z sektora MSP
  • Utowarowienie społeczeństwa, utowarowienie stosunków społecznych
  • Problematyka negatywnego i dysfunkcjonalnego kapitału społecznego
  • Sociology of denial - socjologia zaprzeczania - strategia zaprzeczania jako wskaźnik korupcyjnego kapitału społecznego i korupcyjnych sieci społecznych

 10. Socjologia feministyczna.

 11. Problematyka przestrzeni publicznej
  • Przemiany przestrzeni publicznej w kontekście funkcjonowania społeczności lokalnych
  • Procesy zawłaszczania przestrzeni publicznej i społeczne strategie jej odzyskiwania
  • Przestrzeń publiczna a przestrzeń prywatna. Wzajemne związki i oddziaływania
  • Prywatyzacja przestrzeni publicznej, upublicznianie przestrzeni prywatnej

 12. Nowe ujęcia w ramach subdyscypliny socjologia rodziny i nowa problematyka badawcza w ramach socjologii rodziny
  • Zjawisko singli
  • Związki partnerskie
  • Związki homoseksualne, problematyka i strategie comming out

 13. Teoria socjologiczna
  • Teoria własności
  • Teoria struktury społecznej i zróżnicowania społecznego
  • Teoria komunikacji
  • Teoria zmiany społecznej


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.