Badania naukowe na Wydziałe Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

I.    Zadania badawcze realizowane przez zespoły badawcze składające się z pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 • Bezpieczeństwo zbiorowe we współczesnym świecie - Kierownik zespołu: prof. zw. dr hab. W. Malendowski.
 • Totalitaryzm: wybrane problemy teorii i praktyki - Kierownik zespołu: prof. dr hab. K. Robakowski.
 • Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji i integracji - Kierownik zespołu: prof. dr hab. J. Babiak.
 • Zadania edukacji politycznej w przezwyciężaniu wrogości i uprzedzeń młodzieży wobec innych narodowości w jednoczącej się Europie - Kierownik zespołu: dr K. Borowczyk
 • Integracja europejska a globalizacja - Kierownik zespołu: dr hab. T. Wallas 
 • Uwarunkowania międzynarodowej współpracy gospodarczej Polski w dobie integracji europejskiej - Kierownik zespołu: prof. zw. dra hab. Z. Puślecki
 • Rola środków społecznego przekazu w życiu społeczno-politycznym w Polsce. Studia porównawcze na tle rozwiązań ustrojowych w innych krajach - Kierownik zespołu: prof. zw. dr hab. J. Sobczak
 • Władza lokalna na poziomie wiejskim i małomiasteczkowym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej - Kierownik zespołu: prof. dr hab. R. Kowalczyk
 • Polski system partyjny i jego przeobrażenia po roku 1989 - Kierownik zespołu: prof. dr hab. A. Stelmach
 • Dzieje środków społecznego przekazu w Wielkopolsce - Kierownik zespołu: prof. dr hab. B. Kosmanowa
 • Kultura polityczna w Polsce. Europejskie standardy a polska rzeczywistość - Kierownik zespołu: prof. zw. dr hab. M. Kosman. 
 • Współpraca przygraniczna Polski z RFN w warunkach integracji europejskiej i regionalizacji. - Kierownik zespołu: prof. zw. dr hab. B. Koszel. 
 • Terroryzm międzynarodowy we współczesnym świecie - Kierownik zespołu: dr R. Fiedler. 
 • Dynamika i determinanty zmian w systemie Unii Europejskiej po traktacie Nicejskim - Kierownik zespołu: prof. dr hab. Z. Czachór
 • Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie - Kierownik zespołu: prof. dr hab. S. Wojciechowski. 
 • Percepcja społeczna pracy policji i skuteczność jej działań w kontekście integracji z Unią Europejską - Kierownik zespołu: dr A. Szymaniak

II.    Ważniejsze zadania badawcze realizowane w ramach Zakładów i Pracowni

Zakład Teorii Polityki

 • Pojmowanie podstawowych kategorii politologicznych na przykładzie wybranych grup społecznych - Wykonawca: prof. dr hab. Z. Blok
 • Konflikty interesów w dziedzinie ochrony środowiska człowieka w Polsce - Wykonawca: dr J. Runc
 • Atrybuty i uwarunkowania władzy politycznej - Wykonawca: dr P. Lissewski
 • Wizja obywatela i społeczeństwa w wybranych teoriach politologicznych (teoria konfliktowa polityki, teoria komercyjna polityki) - Wykonawca: dr M. Kołodziejczak

Zakład Najnowszej Historii Politycznej

 • Kryzysy społeczno-polityczne w Europie Wschodniej i ich międzynarodowe konsekwencje - Kierownik: prof. UAM dr hab. K. Robakowski
 • Problem małych państw w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej na przykładzie regionu karaibskiego - Wykonawca: prof. UAM dr hab. W. Mazurczak
 • Problemy prawne i adaptacyjne cudzoziemców, uchodźców i azylantów w Polsce - Wykonawca: dr A. Adamczyk
 • Narodowa Demokracja wobec religii i kościoła do roku 1926 - Wykonawca: dr P. Stachowiak
 • Integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku - Wykonawca: dr E. Lesiewicz

Zakład Gospodarki Międzynarodowej

 • Taryfowe i pozataryfowe instrumenty regulowania wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi między Polską i Wspólnotami Europejskimi - Wykonawca: prof. dr hab. Z. Puślecki
 • Tendencje do liberalizmu handlowego a problemy ochrony środowiska naturalnego w toku rokowań handlowych w ramach GATT/WTO (rola pozarządowych grup nacisku) - Wykonawca: prof. dr hab. Z. Puślecki
 • Rola systemu finansowego w przeobrażeniu polskiego rolnictwa w kontekście integracji z UE - Wykonawca: dr J. Skrzypczyńska
 • Samorząd gospodarczy w III RP - Wykonawca: dr hab. R. Kmieciak
 • Miedzynarodowe stosunki gospodarcze - globalizacja i regionalizacja współczesnej gospodarki światowej - Wykonawca: dr M. Walkowski
 • Gospodarcze uwarunkowania integracji Polski z UE - Wykonawca: dr T. Szymczyński
 • Polska w procesie rozszerzania Unii Europejskiej - Wykonawca: dr A. Szymaniak

Zakład Dziennikarstwa

 • Dzieje prasy wielkopolskie - Wykonawca: prof. dr hab. B. Kosmanowa
 • Pluralizm informacyjny mass mediów w dobie globalizacji - Wykonawca: dr W. Adamczyk

Zakład Kultury Politycznej

 • Kultura polityczna w Polsce - mity i fakty - Wykonawca: prof. dr hab. M. Kosman
 • Edukacja polityczna w warunkach zmiany systemowej w Polsce - Wykonawca: dr K. Borowczyk
 • Rola mniejszości narodowych w życiu politycznym Polski XX w - Wykonawca: dr P. Forecki

Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej

 • Uwarunkowania polityki rolnej RP - Wykonawca: prof. dr hab. J. Babiak
 • Bezrobocie w Polsce - Wykonawca: dr I. Andruszkiewicz
 • Współpraca polityczna i gospodarcza państw skandynawskich - Wykonawca: dr Jarosław Jańczak
 • Polityka społeczna krajów nordyckich - Wykonawca: dr W. Nowiak
 • Polityka rozwoju regionalnego, elementem realizacji koncepcji "welfare state" - Wykonawca: dr Wojciech Nowiak
 • Polityka społeczna Norwegii - Wykonawca: dr W. Nowiak
 • Europejska polityka społeczna - Wykonawca: dr M. Wróblewska
 • Polityka budżetowa RP - Wykonawca: dr K. Chajder

Zakład Stosunków Międzynarodowych

 • Bezpieczeństwo zbiorowe (Treść - Struktura - Mechanizmy) - Wykonawca: prof. dr hab. W. Malendowski
 • Globalizm, regionalizm, separatyzm. Uwarunkowania i tendencje rozwojowe - Wykonawca: prof. UAM dr hab. J. Bryła
 • Teoria stosunków międzynarodowych - Wykonawca: prof. UAM dr hab. A. Gałganek
 • Standardy europejskie w zakresie praw i wolności człowieka i obywatela - Wykonawca: dr A. Potyrała
 • Współpraca polityczna państw basenu Morza Bałtyckiego - Wykonawca: dr T. Brańka
 • Standardy polityczne Unii Europejskiej  - Wykonawca: dr M. Lorenc

Zakład Systemów Politycznych

 • Polityka społeczna RP na tle standardów europejskich - Wykonawca: prof. dr hab. J. Orczyk
 • Przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego - Wykonawca: prof. dr hab. M. Żyromski
 • Ustrój państwowy Rosji w okresie przemian - Wykonawca: prof. UAM dr hab. A. Stelmach
 • Współpraca przygraniczna we współczesnej Europie - Wykonawca: dr C. Trosiak
 • Kantony w systemie politycznym Szwajcarii - Wykonawca: dr hab. T. Wallas
 • Przebudowa ustroju politycznego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej - Wykonawca: dr S. Zyborowicz

Zakład Badań Niemcoznawczych

 • Rola Niemiec w integrowaniu Polski z Unią Europejską - Wykonawca: prof. dr hab. B. Koszel
 • Mniejszości etniczne i narodowe w warunkach integracji europejskiej - Wkonawca: prof. dr hab. A. Sakson
 • Kultura pamięci w Europie Wykonawca: prof. dr hab. A. Wolff-Powęska
 • Integracja europejska w polskiej myśli politycznej w l. 1919-1957 - Wykonawca: dr A. Barabasz

Zakład Studiów Strategicznych

Projekty badawcze aktualnie realizowane przez Zakład Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM:

 • Internal and International Aspects of Modern Terrorism – Wykonawca: pracownicy ZSS.
 • Sytuacja geopolityczna współczesnego świata – Wykonawca: pracownicy ZSS.
 • The Faces and Problems of Modern Europe – Wykonawca: prof. UAM dr hab. S. Wojciechowski.
 • Global Challenges in 21st Century – Wykonawca: prof. UAM dr hab. S. Wojciechowski.
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego ze strony globalnego Ruchu Salafickiego Dżihadu na przełomie XX i XXI wieku – Wykonawca: dr A. Wejkszner
 • Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu po zimnej wojnie – Wykonawca: dr R. Fiedler

Zakład Metodologii Nauk Politycznych

 • Uwarunkowania współpracy polsko-niemieckiej - Wykonawca: prof. UAM dr hab. Janusz Wiśniewski
 • Prawa i wolności człowieka w liberalnej myśli politycznej - Wykonawca: prof. UAM dr hab. E. Jeliński
 • Euroregiony w jednoczącej się Europie - Wykonawca: dr A. Bielawska

Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego

 • Systemy prasowe państw europejskich - Kierownik: prof. dr hab. J. Sobczak
 • Telewizja satelitarna w systemie komunikacji międzynarodowej. Założenie prawne i praktyka - Kierownik: prof. dr hab. J. Sobczak
 • Teoria komunikowania masowego - Wykonawca: dr Agnieszka Stępińska
 • Systemy prasowe Polski i Ukrainy - Wykonawca: dr hab. W. Cisak
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie organów państwowych jako element układu komunikacyjnego - Wykonawca: dr A. Balczyńska-Kosman
 • Rola mediów we wspólczesnej demokracji - Wykonawca: dr M. Barańska
 • Prawne uwarunkowania reklamy - Wykonawca: dr N. Gill
 • Prasa lokalna Ziemi Leszczyńskiej - Wykonawca: dr E. Jurga-Wosik
 • Liberalna myśl polityczna Ludwiga von Missesa - Wykonawca: dr N. Klejdysz
 • Nowy Ład Komunikacyjny w jednoczącej się Europie - Wykonawca: dr D. Piontek
 • System prasowy RFN - Wykonawca: dr J. Skrzypczak
 • Europejskie standardy w zakresie komunikowania masowego - Wykonawca: dr A. Stępińska
 • System prasowy Rosji - Wykonawca: dr S. Ossowski

Pracownia Badań Władzy Lokalnej i Samorządu

 • Rola prasy lokalnej w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego - Wykonawcy: prof. dr hab. R. Kowalczyk
 • Samorząd społeczny w systemie politycznym RP - Wykonawcy: dr B. Nawrot i dr J. Pokładecki
 • Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego w III RP - Wykonawca: dr B. Nawrot
 • Przeobrażenia struktur władzy lokalnej w Polsce - Wykonawca: dr J. Pokładecki
 • Mechanizm kształtowania się lokalnych elit władzy w warunkach transformacji systemowej w Polsce - Wykonawca: dr B. Nawrot
 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce na poziomie wiejskim i małomiasteczkowym - Wykonawcy: dr J. Pokładecki i dr B. Nawrot

Pracownia Psychologii Polityki i Psychologii Kulturowej

 • Psychologiczne uwarunkowania polityki - Wykonawca: prof. dr hab. J. Miluska
 • Stosunek społeczeństwa polskiego do transformacji ustrojowej - Wykonawca: dr Beata Pająk

Pracownia Marketingu Politycznego

 • Strategie współczesnego marketingu wyborczego - Wykonawca: dr hab. Piotr Pawełczyk
 • Nordycki model współpracy regionalnej - Wykonawca: dr J. Nowiak

Pracownia Badań nad Integracją Europejską

 • Rozstrzyganie sporów w systemie Unii i Wspólnot Europejskich - Wykonawca: prof. dr hab. Z. Czachór
 • Uwarunkowania integracji Polski z UE - Wykonawca dr B. Przybylska-Maszner

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.