Badania naukowe na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

ZAKŁAD KLIMATOLOGII:

 • Zmiany termiczne klimatu w II połowie XX wieku (Polska i Europa) (prof. dr hab. A. Woś)
 • Zmienność typów pogody na obszarze Polski w latach 1951 - 2000 (prof. dr hab. A. Woś) 
 • Klimat Poznania (prof. dr hab. A. Woś)
 • Pokrywa śnieżna w Polsce i na obszarze Europy Środkowej (dr E. Bednorz) 
 • Burze na obszarze Polski (dr L. Kolendowicz) 
 • Zmienność czasowa i przestrzenna stosunków nefologicznych na obszarze Polski (dr K. Szyga-Pluta)

ZAKŁAD HYDROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ:

 • Problemy wodne obszarów miejskich na przykładzie Poznania (prof. dr hab. A. Kaniecki)
 • Hydrologia regionalna obszarów lądowych (prof. dr hab. A. Kaniecki)
 • Długo i krótkookresowe zmiany warunków obiegu wody pod wpływem czynników naturalnych i rosnącej antropopresji na obszarze dorzecza warty i rzek Przymorza (prof. dr hab. A. Kaniecki, prof. UAM dr hab. J. Rotnicka)
 • Wpływ antropopresji na jeziora (prof. dr hab. A. Choiński)
 • Matematyczne modele krążenia wód podziemnych (prof. UAM dr hab. M. Marciniak)
 • Warunki krążenia potamicznych wód podziemnych w wybranych zlewniach Niziny Wielkopolskiej (dr R. Graf)
 • Związki wód powierzchniowych i podziemnych w dolinach rzecznych w warunkach naturalnych i wymuszonych antropopresją (dr M. Kostecki)
 • Odpływ rzeczny i jego przyrodnicze uwarunkowania w różnych strefach klimatycznych Europy (dr D. Wrzesiński)

INSTYTUT GEOGRAFII SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ:

 • Teoria i metodologia geografii i gospodarki przestrzennej
 • Metody analizy regionalnej, modelowanie przestrzenne
 • Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej Polski, regionu wielkopolskiego i aglomeracji poznańskiej
 • Przestrzenne konsekwencje transformacji systemowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Uwarunkowania, instrumenty i efekty polityki regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej
 • Zrównoważony rozwój regionalny i lokalny
 • Budowanie gospodarki opartej na wiedzy w regionach; regionalne strategie innowacyjne
 • Podstawy planowania przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej
 • Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformowanie

INSTYTUT GEOLOGII:

Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej:

 • Geologia i ochrona środowiska wysadów solnych
 • Wybrane zagadnienia z petroarcheologii Eurazji
 • Stratygrafia i paleoekologia epikontynentalnego triasu Polski 
 • Kras kopalny Europy Środkowej 
 • Geologia regionalna Polski 
 • Historia geologii w Polsce

Zakład Geologii Środowiskowej:

 • Materia pozaziemska i skutki jej upadku; Extraterrestrial material and impact structures in Poland and Estonia
 • Geologiczne i morfogenetyczne uwarunkowania stanowisk archeologicznych Kadero oraz Nagaa (Sudan), współpraca z Muzeum Archeologicznycm w Poznaniu i Służbą Starożytności Sudanu 
 • Geneza drobnych zagłębień bezodpływowych na Wysoczyźnie Koźmińskiej 
 • Sedymentacja stref glacimarginalnych: sedymentacja glacilimniczna, osady tuneli i wrót lodowcowych, formy i osady szczelin lodowych
 • Sedymentologia klastycznych serii fluwialnych dolnego Triasu w Krasiejowie k. Opola 
 • Deformacje osadów nieskonsolidowanych
 • Geomorfologia fluwialna

Zakład Hydrologii i Ochrony Wód:

 • ocena zasobów i warunków eksploatacji wód podziemnych przy wykorzystaniu techniki modelowania matematycznego;
 • ocena warunków hydrochemicznych, zanieczyszczeń antropogenicznych i prognozowanie jakości wód podziemnych;
 • monitoring wód podziemnych (np. w rejonach składowisk odpadów stałych i płynnych);
 • prognozowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych;
 • ochrona wód podziemnych;
 • rozpoznawanie procesów kolmatacji filtrów studziennych i złóż wodonośnych ze szczególnym uwzględnieniem ujęć infiltracyjnych.

Zakład Mineralogii i Petrologii:

 • Mineralogia i geochemia osadów szelfowych.
 • Współczesne procesy sedymentacyjne w środowisku morskim. 
 • Zapis zmian środowiskowych w osadach. 
 • Kolmatacja osadów na infiltracyjnych ujęciach wody. 
 • Zastosowanie metod sedymentologicznych i mineralogicznych do badań osadów będących medium porowym dla ujęć wody. 
 • Procesy zachodzące pomiędzy wodami porowymi, a składnikami osadu. 
 • Badania mineralogiczne meteorytu Morasko. 
 • Skały granitoidowe z Gór Kaczawskich. 
 • Metamorfizm skał wulkanogenicznych. 
 • Topienie skał w warunkach facji eklogitowej. 
 • Minerały akcesoryczne skał granitoidowych. 
 • Zróżnicowanie facjalne górnokredowych skał w Sudetach. 
 • Paleogeografia niecki śródsudeckiej i północnosudeckiej w późnej kredzie. 
 • Ichnofabrics i ichnofacje drobnoziarnistych skał drobnoziarnistych z obszaru Gór Stołowych. 
 • mechanizmy i uwarunkowania transportu eolicznego na plażach i wydmach nadmorskich (polskie wybrzeże środkowe oraz północno-wschodnie wybrzeże Brazylii). 
 • Surowce ilaste Wielkopolski.
 • Mineralogia i zróżnicowanie geochemiczne neogeńskich osadów na Niżu Polskim. 
 • Mineralizacja w osadach ilastych. 
 • Mineralizacja kruszcowa i zmienność geochemiczna w minerałach siarczkowych złóż miedzi.

Zakład Paleontologii i Stratygrafii:

 • paleobiologia, paleoekologia, paleogeografia i stratygrafia koralowców paleozoicznych
 • podmorskie wypływy hydrotermalne w dewonie Maroka (fauna i jej paleoekologia, sedymentologia, geochemia, stratygrafia)
 • paleooceanografia dewonu (skład izotopowy (Nd) wody morskiej, rekonstrukcja cyrkulacji i wahań poziomu morza) 
 • archeozoologiczne badania ssaków

INSTYTUT GEOEKOLOGII I GEOINFORMACJI

Zakład Biogeografii i Paleoekologii:

 • Geologia i paleoekologia zbiorników wodnych i torfowiskowych Pomorza i Wielkopolski.
 • Paleoekologia Polski północno - wschodniej.

Zakład Geoekologii:

 • Współczesne procesy geomorfologiczne w różnych strefach morfoklimatycznych - uwarunkowania, przebieg, skutki w środowisku przyrodniczym.
 • Funkcje morfodynamiczne rzeźby na obszarze Pomorza Zachodniego. 
 • Krążenie materii mineralnej w lądowym geoekosystemie Zatoki Admiralicji; Antarktyka. 
 • Morfodynamika stoków na obszarach młodoglacjalnych. 
 • Wykształcenie i ewolucja sieci rzecznej na obszarach młodoglacjalnych. 
 • Zmiany użytkowania ziemi w dolinie Parsęty. 
 • Zróżnicowanie erozji wodnej gleb na stokach użytkowanych rolniczo. 
 • Wpływ roślinności na procesy denudacji chemicznej (Pomorze Zachodnie). 
 • Funkcjonowanie geoekosystemu zlewni jeziora Gardno (wyspa Wolin). 
 • Charakter i funkcjonowanie zagłębien bezodpływowych w krajobrazie strefy młodoglacjalnej (Pomorze Zachodnie, górna Parsęta).
 • Sezony morfogenetyczne Pomorza Zachodniego w świetle występowania typów pogody. 
 • Morfodynamika wybrzeży klifowych na wyspie Wolin.  
 • Zróżnicowanie przebiegu i skutków procesów eolicznych na obszarach młodoglacjalnych. 
 • Analiza funkcji morfodynamicznych rzeźby na obszarze młodoglacjalnym z zastosowaniem GIS.

Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu:

 • Stratygrafia vistulianu i holocenu.
 • Paleohydrologia fluwialna. 
 • Bilans transportu eolicznego materiału piaszczystego na plaży Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. 
 • Stratygrafia glin i struktura glacitektoniczna gardnieńskiej moreny czołowej (Pobrzeże Słowińskie). 
 • Zastoisko fazy gardnienskiej w dolinie dolnej Łupawy. 
 • Historia zmian litoralnej strefy Bałtyku Południowego w świetle analizy okrzemkowej. 
 • Historia zmian litoralnej strefy Bałtyku Południowego w świetle analizy geochemicznej. 
 • Powstanie jeziora Gardno i jego zmiany paleoekologiczne a holoceńska transgresja Bałtyku Południowego w świetle badań okrzemek.
 • Przemiana środowiska lagunowego w jeziorze na przykładzie jeziora Sarbsko.

Zakład Geomorfologii:

 • Morfogeneza Wielkopolski południowo zachodniej a świetle analizy litofacjalnej.
 • Geomorfologia i osady stref litoralnych wybranych jezior sandru Brdy. 
 • Zróżnicowanie ośrodków alimentacyjnych eratyków przewodnich osadów lodowcowych lobu Odry. 
 • Rozwój geomorfologiczny Pradoliny Głogowsko-Baruckiej. 
 • Głazy rzeźbione przez wiatr jako wskaźniki różnowiekowych stref peryglacjalnych 
 • Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej 
 • Późnoplejstoceńskie osady lessowe na wybranych seriach glacjalnych północnozachodniej Polski oraz ich paleogeograficzne znaczenie.
 • Rzeźba plejstoceńskich i współczesnych stref morfogenetycznych w Polsce Zachodniej

Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej

 • Kształtowanie pojęć geograficznych w aspekcie edukacji dwujęzycznej.
 • Zajęcia terenowe w edukacji regionalnej.
 • Projektowanie i wykorzystanie ścieżek dydaktycznych.
 • Aplikacja GIS w nauczaniu geografii i przyrody.
 • Edukacja regionalna i ekologiczna.
 • Metodyka organizowania i prowadzenia wycieczek.
 • Ocena przydatności terenu do szkolnych zajęć terenowych.
 • Ewaluacja procesu kształcenia.


Projekty zamawiane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawny KBN):

 • Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka)". Koordynator: prof. dr hab. Jacek Jania (UŚ)
  • Zadanie 3.2. Weryfikacja, uzupełnienie i ujednolicenie istniejących baz danych. Koordynator: dr Alfred Stach
  • Zadanie 5.5. Pojezierza. Koordynator: dr Zbigniew Zwoliński
 • Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce ". Koordynator: prof. dr hab. Aleksander Guterch (Instytut Geofizyki PAN) 
  • Zadanie II.2 i 7. Badania terenowe geoekosystemów na Spitsbergenie. Koordynator: dr Grzegorz Rachlewicz 
  • Zadanie II.5. Badania terenowe geoekosystemów w Antarktyce. Korydnator: dr Zbigniew Zwoliński
Program badań na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska:
 • Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Koordynator: prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
  • Program P1 Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi. Koordynator: dr Zbigniew Zwoliński (wspólnie z prof. dr hab. Janem R. Olędzkim, Zakład Teledetekcji Środowiska Przyrodniczego UW)

Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji:

Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju:

 1. Problemy zarządzania środowiskiem w Polsce
 2. Badanie ładu ekologicznego i przestrzennego w aglomeracji poznańskiej
 3. Problemy ochrony środowiska i rozwoju krajobrazu Wielkopolski
 4. Dynamika geosystemów strefy polarnej

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.