Badania naukowe na Wydziale Biologii

W skład Wydziału Biologii wchodzą cztery instytuty, które obejmują łącznie 30 zakładów i 4 pracownie. Ponadto, strukturę organizacyjną Wydziału tworzą: 6 pracowni wydziałowych, wydzielona jednostka Zbiory Przyrodnicze, oraz Biblioteka Wydziałowa.

Wielokierunkowa problematyka badań prowadzonych na Wydziale Biologii UAM pozwala w sposób istotny wpisywać się w rozwój nauk biologicznych, poczynając od tych zajmujących się organizacją życia na poziomie molekularnym (biologia i genetyka molekularna, biochemia, bioenergetyka) poprzez poziom komórkowy, zarówno komórek prokariotycznych jak i eukariotycznych (mikrobiologia, biologia komórki, cytologia i histologia roślin i zwierząt) i organizmalny (fizjologia roślin i zwierząt) do dyscyplin zajmujących się poziomem ponadosobniczym, w tym relacjami między organizmami a środowiskiem życia w obrębie populacji, ekosystemów i wyższych jednostek organizacyjnych.

W te wszystkie badania coraz mocniej wpisują się najnowocześniejsze podejścia wykorzystujące z jednej strony problematykę zagadnień ewolucyjnych, a z drugiej – techniki obliczeniowe (bioinformatyczne). Tematykę badawczą Wydziału można pokrótce scharakteryzować następująco:

Instytut Antropologii

Badania koncentrują się na problemach:

 • biologii rozwoju człowieka w okresie prenatalnym, perinatalnym i postnatalnym;
 • rozwoju fizycznego noworodków, dzieci i młodzieży;
 • biologicznych przejawów starzenia się człowieka i populacji ludzkich;
 • przemian ruchu naturalnego ludności i ich konsekwencji genetycznych w XIX- i XX-wiecznej Polsce;
 • biologicznych i pozabiologicznych uwarunkowań więzi społecznych; biologicznych konsekwencji zmian struktury rodziny;
 • biologii populacji ludzkich; biologii i ekologii populacji subfosylnych, w tym wykorzystujących nowoczesne metody biologii molekularnej;
 • biologicznych i kulturowych czynników determinujących zachowanie człowieka;
 • teorii ewolucji człowieka, w tym ekologicznych warunków ewolucji biokulturowej;
 • organizacji i ewolucji genomu człowieka;
 • wykorzystania metod bioinformatycznych i eksperymentalnych w identyfikacji i adnotacji funkcjonalnej kodujących i niekodujących elementów genomów naczelnych;
 • wykorzystania metod bioinformatycznych w badaniach podstaw chorób człowieka.

 

Instytut Biologii Eksperymentalnej

Badania dotyczą następującej problematyki:

 • mechanizmów obronnych i adaptacyjnych zwierząt i roślin w reakcji na stres biotyczny i abiotyczny (np. obecność metali ciężkich, czy utrata wody);
 • eksperymentalnej embriologii roślin;
 • fizjologicznych, biochemicznych i molekularnych podstaw wzrostu i rozwoju roślin oraz zwierząt;
 • neurobiologii bezkręgowców;
 • taksonomii, filogenezy, zróżnicowania genetycznego, czynników wirulencyjnych oraz ich uwarunkowań genetycznych (m.in. wysp patogenności) u wybranych grup bakterii;
 • taksonomii i genetyki populacji roślin;
 • mikrorozmnażania rzadkich i ginących gatunków roślin; struktury i funkcji błon, organelli komórkowych, komórek oraz narządów u bezkręgowców;
 • opracowania nowych, skutecznych metod wykrywania patogennych bakterii i wirusów, w tym związanych z procesami nowotworzenia.

 

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Badania koncentrują się na problemach:

 • organizacji molekularnej i funkcjonowania genomów jądrowych i organellowych u roślin i zwierząt;
 • struktury, funkcji i mechanizmów dojrzewania eukariotycznych kwasów rybonukleinowych;
 • molekularnych podstaw procesów bioenergetycznych oraz transdukcji energii w błonach biologicznych mitochondriów;
 • genetycznej transformacji roślin;
 • molekularnych podstaw integralności strukturalnej i funkcjonalnej komórek roślinnych;
 • molekularnych podstaw wybranych chorób człowieka;
 • genetycznej i bioinformatycznej analizy struktury genomów oraz genów uczestniczących w mechanizmach obronnych;
 • mechanizmów detoksykacji zanieczyszczeń środowiskowych, a także mechanizmów sygnalizacji komórkowej uruchamiającej reakcje komórek ludzkich w stanach chorobowych, w tym zapalnych;
 • wykorzystania metod bioinformatycznych do analizy strukturalnej cząsteczek i układów komórkowych.

Instytut Biologii Środowiska

Głównymi problemami badawczymi są:

 • systematyka i filogeneza roślin i zwierząt;
 • chorologia flory i roślinności;
 • florystyczne i taksonomiczne badania flory Polski (glony, mszaki, okrytonasienne) i Afryki Centralnej;
 • faunistyczne, zoogeograficzne, systematyczne i filogenetyczne badania fauny Polski (mięczaki, wije, roztocze, pająki, owady, ptaki, ssaki) i roztoczy świata;
 • biologia ewolucyjna;
 • biologia populacyjna roślin i zwierząt;
 • aut- i synekologia;
 • ekologia różnych grup zwierząt;
 • funkcjonowanie, ochrona i odnowa ekosystemów wodnych;
 • badania interdyscyplinarne nad oceną wartości przyrodniczej dużych obszarów;
 • reintrodukcja rzadkich i ginących gatunków;
 • wpływ antropopresji na zróżnicowanie ekosystemów;
 • kompleksowe badania związane z ochroną środowiska;
 • wybrane aspekty ekologii behawioralnej – komunikacja dźwiękowa i sygnałowa, dobór płciowy, długoterminowe zmiany cech historii życia, wybiórczość siedliska.
 • aeropalinologia.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.