Programy europejskie

Absorpcja funduszy europejskich, wspierających badania, dydaktykę, mobilność, infrastrukturę, współpracę z biznesem to klucz do rozwoju Uczelni i wzrostu jej innowacyjności oraz konkurencyjności nie tylko na arenie krajowej, ale przede wszystkim międzynarodowej. Dzięki środkom unijnym rozbudowujemy nasz Uniwersytet, wyposażamy go w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczą, prowadzimy nowatorskie badania w międzynarodowych konsorcjach, modernizujemy kierunki studiów i otwieramy nowe, organizujemy staże i praktyki dla studentów i pracowników, przyznajemy stypendia na wyjazdy zagraniczne, wspieramy przedsiębiorczość akademicką.

Skuteczna aplikacja o środki europejskie wymaga współpracy społeczności akademickiej, władz Uczelni oraz administracji. Pracownikom UAM swą pomocą – w zależności od programu – służą: Dział Programów Europejskich (programy wspierające badania, proces kształcenia i infrastrukturę), Dział Współpracy z Zagranicą (programy związane z mobilnością) oraz Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii (programy związane z udziałem przedsiębiorstw i dedykowane przedsiębiorcom).