Fundusz Stypendialny SCIEX

Fundusz Stypendialny jest realizowany w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, obszaru tematycznego Badania i rozwój Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Fundusz Stypendialny został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch na lata 2009-2016. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów miedzy pracownikami naukowymi ze Szwajcarii oraz Polski.

Okres trwania programu

Fundusz jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2009 do 31 grudnia 2016.

Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie programu

Za wdrażanie Funduszu w Polsce odpowiada instytucja szwajcarska: CRUS - Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich.

Typy projektów, na jakie można uzyskać dofinansowanie

W ramach Funduszu Stypendialnego można uzyskać dofinansowanie dla następujących projektów:

 • wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy.
 • wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce.

Z Funduszu Stypendialnego mogą skorzystać przedstawiciele wszystkich dyscyplin akademickich.

 

Dofinansowanie projektów

W ramach projektów następujące koszty są uznane za uprawnione:

 • Stypendia dla doktorantów i młodych pracowników naukowych (Junior Researchers)
  • Stypendium
  • - doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni będą w instytucji goszczącej w ramach umowy o pracę, która zgodnie z zasadami prawa Szwajcarii, poprzedzona będzie 3-miesięcznym okresem próbnym.

   Wysokość średniego stypendium wynosi:

   • w przypadku doktorantów: ok. 50 000 CHF przez pierwsze 12 miesięcy pobytu oraz ok. 55 000 CHF przez kolejne 12 miesięcy pobytu (pobyt od 6 do 24 miesięcy)
   • w przypadku młodych pracowników naukowych: ok. 80 000 CHF przez 12 miesięcy pobytu(pobyt od 6 do 18 miesięcy) oraz koszty obciążeń pracodawcy szwajcarskiego z tytułu płacenia podatków i ubezpieczeń społecznych.

   Stypendia wypłacane będą stypendyście co miesiąc przez instytucję goszczącą; zgodnie ze szwajcarskim prawem miesięczne wynagrodzenie będzie odpowiednio pomniejszone o koszty należnych podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Stypendysta będzie również objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęsliwych wypadków (NNW). Składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie będą potrącane od miesięcznego wynagrodzenia stypendysty, który zobowiązany jest samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Istnieje możliwość zwolnienia stypendysty z obowiązku opłacania kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne pod warunkiem okazania dowodu ubezpieczenia w kraju macierzystym.

   UWAGA: koszty wynagrodzenia mogą różnić się nieznacznie pomiędzy kantonami Szwajcarii w zależności od wysokości wynagrodzeń przewidzianych dla danego stanowiska.

  • Transport
  • - koszty podróży między Polską a Szwajcarią (maksymalnie 1000 CHF) oraz transport na terenie Szwajcarii (maksymalnie 1000 CHF)

  • Badania
  • - udział w konferencjach (w tym posiłki poza konferencją oraz koszty hotelu);
   - koszty publikacji (maksymalnie 500 CHF)

 • Krótkie wizyty badawcze (STV) dla mentorów z instytucji przyjmujących i goszczących (Senior Researchers)
 • Wnioskowanie o krótkie wizyty studyjne odbywa się na etapie wypełniania przez opiekunów naukowych z instytucji wysyłającej oraz przyjmującej części F-2a oraz F-2b formularza aplikacyjnego. Należy podać informację zarówno o ilości wizyt, jak i prawdopodobnym terminie.

  Dofinansowanie wizyty może wynieść max. 2 500 CHF w przypadku 5-dniowych wyjazdów.

  Kwalifikowalne koszty wizyty obejmują:

  • Transport
  • - koszty podróży między Polską a Szwajcarią oraz transport lokalny

  • Zakwaterowanie i wyżywienie
  • - koszty hotelu oraz diety

    

    

    

   Aktualne terminy konkursów

    

    

    


   (informacje pochodzą ze strony www.sciex.pl)


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.