Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach
Wiadomość, opublikowana 19-10-2012
W Collegium Polonicum w Słubicach został utworzony „Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach – Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut am Collegium Polonicum in Słubice”, zwany dalej „Instytutem”, jako wspólna jednostka naukowo-badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach
Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut am Collegium Polonicum in Słubice
c/o
Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1
PL 69-100 Słubice
Tel.: 0048-95-7592401; 0049-(0)335-553416401
Fax: 0048-95-7592455; 0049-(0)335-553416455
E-mail: colpol@europa-uni.de
www.cp.edu.pl/instytut

Na wskazanej wyżej stronie internetowej Instytutu rozpowszechniane będą wszelkie informacje o Instytucie.

Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisława Marciniaka oraz Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą dr. Guntera Pleugera obowiązki związane z utworzeniem Instytutu pełni prof. zw. dr. hab. Andrzej J. Szwarc.

Tel. kom.: 0048-602-234355
E-mail: ajsuam@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Iuridicum, ul. św. Marcin 90, 61-809 Poznań, pok. 116
dyżury: wtorki g. 10.00-12.00

Collegium Polonicum w Słubicach
ul. Kościuszki 1, Słubice, pok. 100
dyżury: zostaną ogłoszone na stronie internetowej Instytutu.

Instytut jest jednostką interdyscyplinarną, prowadzącą wyłącznie działalność naukowo-badawczą (z wyłączeniem więc działalności dydaktycznej). Realizowane będą programy
i projekty naukowo-badawcze, zwłaszcza w zakresie integracji europejskiej, regionów przygranicznych oraz problematyki porównawczej w aspekcie międzynarodowym
i międzykulturowym. W tym celu Instytut będzie ubiegał się o uczestnictwo w krajowych
i międzynarodowych programach naukowo-badawczych, w szczególności w programach Unii Europejskiej. Rezultaty aktywności naukowo-badawczej Instytutu będą prezentowane
i upowszechniane w szczególności w formie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz opracowań naukowych, publikowanych zwłaszcza w planowanym czasopiśmie Instytutu i w serii wydawniczej Collegium Polonicum w Słubicach.
 
Organami Instytutu są: Rada Instytutu oraz Dyrektor Instytutu. Nie przewiduje się istnienia jednostek organizacyjnych tworzących wewnętrzną strukturę organizacyjną Instytutu. Dla realizacji określonych projektów naukowo-badawczych będą mogły być tworzone zespoły naukowo-badawcze.

W działalności Instytutu, polegającej na realizowaniu określonych projektów naukowo-badawczych, będą mogli uczestniczyć:

1)     pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu
      Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, zatrudnieni na podstawie
      mianowania albo umowy o pracę, wykonujący w Instytucie obowiązki związane
     z zadaniami Instytutu, na zasadach określonych przez swe macierzyste uniwersytety;

2)     inne osoby uczestniczące w realizowaniu w Instytucie projektów naukowo-     badawczych, nie związane z uniwersytetami określonymi w pkt. 1 stosunkiem pracy.

Możliwość uczestniczenia w działalności Instytutu jest adresowana zarówno do osób będących pracownikami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
lub Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, jak również do osób nie będących pracownikami tych uniwersytetów, pod warunkiem ich zatrudnienia w tym celu na jednym z tych uniwersytetów względnie zawarcia z takimi osobami w tym celu umowy zlecenia albo umowy o dzieło, a także do osób pragnących uczestniczyć w działalności Instytutu bez pozostawania ze wskazanymi uniwersytetami w stosunku pracy czy w innym stosunku cywilno-prawnym.

Uczestniczenie w działalności Instytutu w charakterze nauczyciela akademickiego będzie przede wszystkim warunkowane zamierzoną realizacją zaakceptowanego projektu badawczego, uznanego za doniosły projekt urzeczywistniający cele i zadania Instytutu.
Preferowani będą nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego względnie osoby rokujące uzyskanie tego stopnia w najbliższym czasie, posiadające już znaczący dorobek naukowy i kwalifikacje gwarantujące realizowanie przewidzianego projektu względnie projektów badawczych.

Oczekuje się realizowania w Instytucie projektów, których znaczenie rokuje możliwość uzyskania na ten cel stosownych środków, zwłaszcza z innych źródeł niż Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Preferowane będą projekty realizowane przez zespoły badawcze z udziałem uczestników polskich i niemieckich. W przypadku projektów o charakterze międzynarodowym lub międzykulturowym, wykraczających poza stosunki polsko-niemieckie, pożądany będzie udział w zespołach badawczych także osób reprezentujących inne państwa.

Stworzone zostaną możliwości łączenia w Instytucie aktywności naukowo-badawczej
z ubieganiem się o awanse naukowe w postaci tytułów, stopni naukowych i stanowisk,
a także z wychowywaniem młodej kadry naukowej w postaci opieki nad osobami przygotowującymi rozprawy doktorskie lub habilitacyjne. Przewiduje się w związku z tym także możliwości uzyskiwania przez doktorantów stypendiów doktorskich.

Choć Instytut nie będzie prowadzić działalności dydaktycznej, w tym także w postaci prowadzenia kierunków studiów, to jednak pożądane byłoby, aby osoby uczestniczące
w działalności Instytutu miały sposobność uczestniczenia, poza Instytutem,
zwłaszcza w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą lub w Collegium Polonicum w Słubicach,
w działalności dydaktycznej, zwłaszcza w ramach kierunków studiów prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uczestniczenie we wskazanych formach
w działalności dydaktycznej będzie wręcz konieczne w przypadku tych osób, które - jako nauczyciele akademiccy jednego lub drugiego ze wskazanych uniwersytetów, zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni - będą zobowiązani do realizowania, obok zadań naukowo-badawczych, także obowiązków dydaktycznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się wszakże obniżania w pewnym stopniu wielkości wymaganej realizacji przez takie osoby obowiązków dydaktycznych.

Realizowanie przez osoby zatrudnione w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą swych obowiązków
częściowo w innej określonej jednostce organizacyjnej jednego lub drugiego uniwersytetu
oraz częściowo w Instytucie będzie wymagało stosownych uzgodnień z udziałem zainteresowanego, Dyrektora Instytutu, kierownika innej określonej jednostki organizacyjnej
i władz właściwego uniwersytetu, potwierdzonych w stosownym dokumencie (np. w akcie mianowania lub w umowie o pracę). Uzgodnienie takie będzie musiało określić między innymi: rozmiar, w jakim nauczyciel akademicki będzie wykonywać swe obowiązki
w Instytucie lub w innej jednostce organizacyjnej właściwego uniwersytetu, miejsce
i wielkość obowiązków dydaktycznych realizowanych przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku naukowo-dydaktycznym, przypisanie etatu do Instytutu względnie do innej jednostki organizacyjnej uniwersytetu, podległość Dyrektorowi Instytutu względnie kierownikowi innej jednostki organizacyjnej właściwego uniwersytetu, afiliowanie w Instytucie lub w innej określonej jednostce organizacyjnej współdziałających uniwersytetów publikacji naukowych, ewentualne członkostwo w Radzie Instytutu. W razie podległości kierownikowi innej jednostki organizacyjnej właściwego uniwersytetu, nauczyciel akademicki uczestniczący w działalności Instytutu będzie w każdym razie podlegał Dyrektorowi Instytutu w zakresie aktywności związanej z realizacją w Instytucie projektu względnie projektów badawczych, z niezbędnym uzgadnianiem w takim wypadku przez obu przełożonych spraw pracownika związanych z zatrudnieniem. Etat osoby uczestniczącej w działalności Instytutu jako pracownika jednego ze współdziałających uniwersytetów będzie natomiast przypisany do Instytutu i Dyrektor Instytutu będzie wyłącznym bezpośrednim przełożonym pracownika realizującego wszystkie swe obowiązki związane z zatrudnieniem wyłącznie w Instytucie.     

Oczekuje się realizowania przez pracowników uczestniczących w działalności Instytutu swych obowiązków wobec Instytutu w siedzibie Instytutu, tj. w Collegium Polonicum
w Słubicach, w którym – w tym celu – tworzone są Instytutowi i jego pracownikom stosowne warunki.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w działalności Instytutu mogą kontaktować się w tej sprawie z prof. zw. dr. hab. Andrzejem J. Szwarcem, przekazując w związku z tym stosowne informacje o sobie (życiorys, wykaz publikacji i inne) oraz o zamierzonym realizowaniu w Instytucie określonego względnie określonych projektów badawczych. Projekt badawczy winien być prezentowany w polskiej i niemieckiej wersji językowej z uwzględnieniem następującego schematu:

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Polnisch-Deutsches Forschnungsinstitut
am Collegium Polonicum in Słubice

Projekt badawczy


1.    Kierownik projektu
a.    Tytuł/stopień naukowy
b.     Imię, nazwisko
c.     Miejsce zatrudnienia:
-    Nazwa
-    Adres
-    Tel.
-    Tel. kom.
-    Fax
-    E-mail
d.     Miejsce zamieszkania:
-    Adres
-    Tel.
-    Tel. kom.
-    Fax
-    E-mail
    e.     Adres i inne dane do korespondencji (wskazane w pkt. c lub d)
    f.    Daty uzyskanych tytułów i stopni naukowych
    g.     Dotychczasowy przebieg aktywności naukowo-badawczej
    h.     Najważniejsze (maksimum 10 pozycji) projekty naukowo-badawcze              realizowane do tej pory
i.     Najważniejsze publikacje
    j.     Inne informacje wg uznania kierownika projektu

2.    Zespół badawczy (informacje o każdym uczestniku zespołu, jeśli jest to już możliwe)
    a.    Tytuł/stopień naukowy
b.     Imię, nazwisko
c.     Miejsce zatrudnienia:
-    Nazwa
-    Adres
-    Tel.
-    Tel. kom.
-    Fax
-    E-mail
d.     Miejsce zamieszkania:
-    Adres
-    Tel.
-    Tel. kom
-    Fax
-    E-mail

3.    Nazwa (tytuł) projektu
4.    Dziedzina/dziedziny naukowe, dyscyplina/dyscypliny naukowe
5.    Słowa kluczowe
6.    Opis projektu
7.    Uzasadnienie znaczenia i realizacji projektu
8.    Opis sposobu realizacji projektu
9.     Efekty realizacji projektu
    (Np. raport, publikacje, konferencje, referaty, rozprawy doktorskie lub habilitacyjne      itp.)
10.    Planowany okres i harmonogram realizacji projektu
11.    Koszty realizacji projektu: wielkość i rodzaje kosztów
(ze wskazaniem wielkości i rodzajów w poszczególnych okresach realizacji projektu)
12.    Środki na realizację projektu
    (ze wskazaniem środków uzyskanych, wnioskowanych, deklarowanych względnie      oczekiwanych)
a.    Środki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
b.     Środki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
c.     Inne środki

Informację wprowadził/a: Ewa Bielewicz – Polakowska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.