Narodowy Program Rozwoju Humanistyki także na UAM!
Wiadomość, opublikowana 06-12-2012
Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozstrzygając konkursy, 31 października 2012 r. zakwalifikowała do finansowania we wszystkich modułach łącznie 209 projektów na kwotę ogółem 88 885 149 zł. Wśród nich znalazło się 16 projektów zgłoszonych przez naukowców z UAM.

W II edycji konkursów MNiSW we wszystkich modułach zgłoszono łącznie wnioski o finansowanie 542 projektów, w tym:

  • do modułu badawczego 1.1:  323 projekty,
  • do modułu badawczego 1.2:  58 projektów,
  • do modułu badawczego 2.1:  6 projektów,
  • do modułu badawczego 2.2:  16 projektów,
  • do modułu upowszechniania nauki 3.1: 106 projektów,
  • do modułu upowszechniania nauki 3.2: 33 projekty.

Wykaz projektów UAM zakwalifikowanych do finansowania w 2012 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:
 
Moduł 3.1 - Finansowanie tłumaczenia i publikacji dzieł o najwyższym poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej w sposób zapewniający im realną obecność w międzynarodowym obiegu naukowym: zakwalifikowano 56 projektów na kwotę 3 357 599 zł, w tym 2 z UAM:

Nr projektu 31H 12 0141 81   
Tłumaczenie na język angielski i publikacja książki autorstwa Anny Wolff-Powęskiej zatytułowanej: "Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010)" (Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2011)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Przyznana kwota ogółem: 71 418 zł

Nr projektu 31H 12 0337 81   
Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Peter Lang International Academic Publishers (Frankfurt am Main) książki: Przemysław Czapliński, "Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu." Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 300.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej   
Przyznana kwota ogółem: 33 333 zł


Moduł 1.2 Wspieranie projektów realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i międzydyscyplinarnej przez zespoły polsko-zagraniczne: zakwalifikowano 26 projektów na łączną kwotę 8 980 354 zł, w tym jeden z UAM:

12H 12 0019 81 – drugie miejsce na 26 finansowanych wniosków!
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny
Katalog cmentarzysk kurhanowych kultury komarowskiej w dorzeczu górnego Dniestru (dawne województwo stanisławowskie)   
dr hab. Przemysław Makarowicz   
Przyznana kwota ogółem: 500 000 zł


Moduł 1.1. Wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej (kultury w Polsce), realizowane w formie projektów: zakwalifikowano 117 projektów na kwotę 75 738 556 zł, w tym 13 z UAM:

11H 12 0216 81
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny
Historia i kultura dawnych Słowian
dr hab. Adam Krawiec   
Przyznana kwota ogółem: 690 030 zł
   
11H 12 0237 81   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Staropolskie instrukcje rodzicielskie
prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk
Przyznana kwota ogółem: 444 100 zł

11H 12 0514 81   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny
Edycja źródłowa: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1632-1668 (panowanie Władysława IV i Jana II Kazimierza)   
dr Igor Kraszewski   
Przyznana kwota ogółem: 361 802 zł

11H 12 0169 81   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny
Słownik biograficzny polskich mendykantów w średniowieczu. T. 1. Dominikanie
dr hab. Krzysztof Kaczmarek   
Przyznana kwota ogółem: 643 500 zł

11H 12 0179 81   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny
Inwentaryzacja zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie   
dr Piotr Pokora   
Przyznana kwota ogółem: 1 000 000 zł

11H 12 0239 81   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny
Bizantyńskie źródło do dziejów Słowian: "Teofilakt Simokatta, Historia; przekład z języka greckiego z komentarzem"   
dr Anna Kotłowska   
Przyznana kwota ogółem: 150 000 zł

11H 12 0217 81   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej   
W kręgu Stanisława Samostrzelnika. Edycje reprintowe modlitewników Jagiellonów oraz Olbrachta Gasztołda i Krzysztofa Szydłowieckiego z obszernym komentarzem historycznoliterackim i historycznoartystycznym
dr Katarzyna Krzak-Weiss   
Przyznana kwota ogółem: 512 160 zł

11H 12 0312 81   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii
Wydanie krytyczne Biblii karaimskiej z tłumaczeniem na język angielski   
prof. dr hab. Henryk Jankowski   
Przyznana kwota ogółem: 400 000 zł

11H 12 0247 81   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny
Korespondencja hetmanów koronnych rodu Potockich herbu Pilawa
dr hab. Maciej Franz   
Przyznana kwota ogółem: 400 000 zł

11H 12 0201 81   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Libretto operowe w kulturze polskiej i jego status w badaniach humanistycznych
dr hab. Elżbieta Nowicka   
Przyznana kwota ogółem: 200 000 zł

11H 12 0245 81   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Polska poezja współczesna: przewodnik encyklopedyczny (leksykon, antologia wierszy, almanach wypowiedzi krytyczno-literackich) pod red. P. Próchniaka i P. Śliwińskiego
prof. dr hab. Piotr Śliwiński   
Przyznana kwota ogółem: 150 000 zł

11H 12 0168 81   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej   
Libri Librorum. Pars I: Bibliotheca paleotyporum in lingua Polonica impressorum (druki polskie do 1543 r. - edycje i monografia bibliograficzno-bibliologiczna)   
dr hab. Katarzyna Meller   
Przyznana kwota ogółem: 120 000 zł

11H 12 0181 81   
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii   
Korpus internetowy współczesnego mówionego, standardowego języka polskiego i gwary na obszarze Wielkopolski   
dr Małgorzata Kul   
Przyznana kwota ogółem: 150 000 zł


Źródło: www.nauka.gov.pl (19.11.2012)
 

Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.